02/06/2020
Banner Top
MAN Truck & Bus, Bilbao’da tanıttığı yeni nesil  kamyon ve çekicileri ile standartları yeniden belirledi

 Yeni nesil MAN kamyon ve çekiciler, sürücü oryantasyo-nu, yardımcı sistemler ve dijital ağ oluşturmada standart-ları belirliyor
 Yakıt tüketimi yüzde sekize kadar düşürüldü ve CO2 emis-yonu ciddi oranda azaltıldı
 Yeni geliştirilmiş dönüş yardımı da dahil olmak üzere yar-dım sistemleri yol güvenliğini artırıyor
 MAN istikrarlı bir şekilde “Simplifying Business” uygula-masına yeni kamyon neslini dahil ediyor

MAN Truck & Bus, son 20 yıl içinde ilk kez tamamen yenilediği yeni nesil kamyon ve çekicilerini, 10 Şubat 2020’de İspanya’nın Bilboa kentinde yapılan muhteşem bir prömiyer ile tüm dünyaya tanıttı.
Ulaştırma endüstrisinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için ge-liştirilen yeni nesil MAN kamyon ve çekicileri, diğer nitelikleri ile birlikte özellikle yardımcı sistemler, sürücü oryantasyonu ve diji-tal ağ oluşturma alanlarında da yeni standartları belirliyor.
Yeni nesil kamyon ve çekicileri, MAN Truck & Bus’ın araç üreti-cisinden akıllı ve sürdürülebilir ulaştırma çözümleri sağlayıcısına evrilmesini de temsil ediyor.
Yeni jenerasyon MAN kamyon ve çekiciler, yüzde sekiz yakıt ta-sarrufu ile sunduğu ekonomik avantajın yanı sıra CO2 oranların-da da ciddi düşüş sağlıyor.
Yeni geliştirilmiş dönüş yardımı, şehir trafiğinde ciddi kazaları önlüyor. Şerit değiştirme asistanı yan şeritlerdeki araçlar konu-sunda sürücüyü uyarıyor.
MAN, yeni nesil kamyon ve çekicilerin geliştirilmesine, ilk günden beri müşterileri ve sürücüleri de dahil ederek, onların ihtiyaçları ile bunlara yönelik en ideal çözümleri yeni araçlarına da taşıdı.
“Müşterilerimizin işlerini daha kolay, daha verimli ve dolayısıyla daha başarılı yapıyoruz. Simplifying Business – bu bizim iddiamız, verilmiş sözümüz. Yeni MAN kamyon ve çekici nesli, bizim bunu her zaman-kinden daha kapsamlı bir şekilde yerine getirmemizi mümkün kılıyor.”

Joachim Drees, MAN Truck & Bus SE Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni kamyon ve çekici nesli, MAN’ın efsane serilerinin ayak izlerini takip ediyor. 2000 yılında tanıtılan MAN TGA, kamyon yapısını biçimlendirmişti. Yeni MAN kamyon ve çekici nesli, eskilerin izinden gitmekle kalmadı, kon-for, güvenlik, randıman, güvenilirlik ve hizmetin yanı sıra ağ bağlanabilirliği ve dijitalleşmede de yeni bir seviyeye çıktı.

“Simplifying Business” – değişen ulaştırma endüstrisi

Bugün ulaştırma endüstrisinin tüm alanlarındaki gereksinimler, her zaman-kinden çok daha çeşitli ve karmaşık. Geleceğe ilişkin tahminler ise endüst-rinin temel dönüşümünün “tam gaz” ilerlediğini gösteriyor. Bu da beraberinde büyük zorluklar getiriyor. Sadece AB’de ulaştırma hacminin, önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 40 artacağı öngörülüyor. Aynı zamanda, sıkı kanuni düzenlemeler CO2 emisyonunu, 2025’e kadar yüzde 15, 2030’a kadar da yüzde 30 azaltmayı amaçlıyor. Tüm bunların üstüne bir de giderek artan sürücü bulma sıkıntısı, işleri daha da zorlaştırıyor. Yeni istatistiklere göre, Almanya’da sadece önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 150.000 kalifiye pro-fesyonel sürücüye ihtiyaç duyulacak. Ek olarak, tüm lojistik süreçlerde gide-rek daha kapsamlı hale gelen dijitalleşme, ulaştırma firmalarını hızlı bir tempoya sokuyor.

Bu durumu “Müşterilerimiz bizden haklı olarak bu sorulara cevap bulmamızı bekliyor” şeklinde özetleyen MAN Yönetim Kurulu Başkanı Joachim Drees, “Onlar için tüm doğrudan ve dolaylı etkileriyle bu değişikliklerin bir adım önünde olmalıyız. Bu, çok büyük ama aynı zamanda olağanüstü heyecan verici bir görev, yani ürünlerimizin üreticisi olarak farklı, yeni boyutlarla dü-şünmemiz gerekmektedir. Biz bunu, yeni nesil kamyon ve çekicilerimizle yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Bu nedenle MAN yeni nesil kamyon ve çekiciler, müşterilerin ve sürücülerin MAN kamyonlarında her zaman değer verdiği ve beklediği her şeyi, hem de daha iyi bir şekilde sunuyor. Giderek karmaşıklaşan koşullara rağmen ta-şımacılarının ve sürücülerinin yükünü azaltmak ve günlerini kolaylaştırmak amacıyla MAN’ın bu yeni jenerasyonu, denenip onaylanmış özellikleri ile tamamen geleceğe dönük gelişmeleri bir araya getiriyor. MAN, bu doğrultu-da dört ana konuya odaklandı; kabindeki sürücü, araç randımanı ve güvenli kullanımının yanı sıra müşteriler için güçlü ve işinin ehli bir ortak.

“Sürücüye mükemmel uygunluk” – sürücü odak noktası

İş alanını en uygun hale getirmek ve sürücünün günlük ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde ayarlamak için sürücülerinin performansları ve moti-vasyonları en öne konulmalıdır. Her şeyden önce, bir taşımacılık firmasının ekonomik başarısı için en belirleyici yapı taşları ise sürücülerin bağlılığı ve memnuniyetidir. Bu nedenle, yeni nesil MAN kamyon ve çekiciler, kullanıcı dostluğu, en uygun ergonomi, daha sezgisel ve güvenilir operasyon, dijital araçlarla ve uygulamalarla ağ oluşturmada referans çizgisini oluşturmakta-dır. Bunların yanı sıra en uygun alan kullanımı, iyi düşünülmüş bir depolama kavramı ve mükemmel uyku rahatlığı konularında da standartları belir-lemektedir. Tüm bunlar, deneyimler temelinde belirlenen ihtiyaçları gider-mek için ayarlanmıştır. Çünkü MAN sürücülerin ve işletmecilerin geri bildi-rimlerini ve uzmanlıklarını, sürekli olarak tüm geliştirme sürecine dâhil et-miştir. Yeni geliştirilen dönüş yardımı, trafik sıkışıklığı yardımı ve şerit de-ğiştirme yardımı gibi modern yardım sistemleri, sürücünün gerginliğini azaltmakta, trafikte güvenliği arttırmaktadır.

“Yüksek randıman & ekonomi”

2019 yılında tanıtılan Euro 6d motor, yeni nesil MAN araçlarla birlikte tam randımanlı potansiyeline erişmektedir. Ünitelerin, yeni geliştirilmiş tüketim azaltıcı güç aktarma organları ve yazılım bileşenleri ile mükemmel etkileşimi de, geleceğin serilerine çığır açan bir randıman seviyesi kazandırmaktadır. Bu şekilde, yeni MAN kamyon ve çekici nesli, klasik uzun yol taşımacılığı uygulamalarında Euro 6c’nin önceki versiyonu ile karşılaştırıldığında yüzde sekize kadar yakıt tasarrufu yapmakta ve bu şekilde CO2 oranında net bir azalma sağlamaktadır. Yeni araç tasarımının gelişmiş aerodinamiği de bu azalmada rol oynamaktadır.
Ayrıca MAN, sürücüleri daha randımanlı sürüş yöntemleriyle desteklemek amacıyla dijital uygulamalarla hedefli ve uygulama odaklı ek eğitim ve öğre-tim seçenekleri de sunmaktadır.
Bileşenler ile bakım ve onarım alanlarındaki kapsamlı ürün iyileştirmeleri, hizmet süresi maliyetini azaltmaktadır. Benzer şekilde, bu yeni nesil, ağırlığa duyarlı uygulama sektörleri için de önemli ticari yük avantajları sağla-maktadır.

“Optimize çalışma süresi” – tüm hizmet süresi boyunca en üst sevi-yede kullanılabilirlik

Bir kamyonun kullanımdayken ne kadar “iyi” olduğu, büyük oranda taşıma-cılık görevini ne kadar etkin ve kolay bir şekilde yerine getirdiğine bağlıdır. Buradaki önemli bir parametre de güvenilirliktir. MAN, TÜV raporunda da defalarca teyit edilen köklü ürün kalitesini gelecekte de sürdürebilmek ama-cıyla, yeni kamyon ve çekici neslinde daha da iyi hale getirmeye çalışmak-tadır. Kamyon ve çekicilerin işlevselliğini önemli ölçüde geliştirecek ve ge-nişletecek olan yeni geliştirilmiş, basitleştirilmiş, güçlü ve geleceğe dönük elektronik mimarisi de buna önemli bir örnektir.
Ek olarak, kapsamlı bir şekilde daha da geliştirilmiş, dijitalleştirilmiş bakım yönetim sistemi, yeni MAN TG araçları için maksimum kullanılabilirliği ga-ranti altına almakta ve işletme maliyetlerini azaltmaktadır. Filo yönetimi ve sürücüler, sayısız dijital işlevlerle ve hizmetlerle desteklenmektedir.

“Güçlü ortak” – ehil ve kişisel ortaklık

MAN, yeni kamyon ve çekici nesli ile birlikte, tamamen müşteri ihtiyaçlarına odaklı bir danışma ve arz sistemi de getirmektedir. Bu, sürekli uygulama profiline odaklı bir üretim mantığı izlemektedir. Bu da yeni bir MAN TGX, TGS, TGM ya da TGL’in, kapsamlı şekilde ayarlanabilir ve esnek konfigürasyon seçeneklerinin kullanımı ile söz konusu taşımacılık görevine tam uyumlu bir kamyon olarak bir araya getirilmesine imkan vermektedir. Tüm bunlar da yeni jenerasyonu, koordineli bakım, finans ve dijital hizmet-lerle birlikte bütünsel, entegre bir ulaştırma çözümü yapmaktadır. Tüm bun-lar, uzman kişisel irtibat ortaklarıyla tek bir kaynaktan gelmektedir. Dahası, MAN Individual, aracı geliştirmek ve müşteriye, özgün fabrika teslimi uyar-lamalar yapmak için kapsamlı portföy seçenekleri sunmaktadır.

Müşteriden ürüne

Yeni MAN kamyon ve çekici neslinin “Simply my Truck” iddiası, sadece bir slogan değil, aynı zamanda gelişme için de önemli bir temeldir. Öncelikle bir kamyon ya da çekicide ideal iş ve yaşam alanlarının nasıl tasarlanması gerektiğini bulmak amacıyla MAN geliştiricileri, 700’ün üzerinde sürücüye (kamyon durakları ve hizmet istasyonlarına ziyaretler de dahil olmak üzere) farklı prototip çözümleri sundular. Bu profesyonellerin geri bildirimleri ve kişisel istekleri ise yeni serinin doğrudan bir parçası oldu.
Bunun dışında MAN, yeni bir araç için en önemli gereksinimleri atölyelerde birlikte tanımlamak amacıyla 16 ülkeden 300 ulusal ve uluslararası müşteriyi Münih’e davet etti. Geliştiriciler, bu farklı girdileri sürücü geri bildirimleri ile karşılaştırdı ve ortaya çıkan temel fikirleri ise, bu yeni neslin sayısız inovatif özelliğine dönüştürdü.

MAN, aynı zamanda, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler alanlarının perfor-mansını da sürekli olarak daha da geliştirmektedir. Yılda 40.000’in üzerinde kişisel müşteri araştırması doğrultusunda, yeni MAN TGX, TGS, TGM ya da TGL’lerin en faydalı şekilde kullanımına yardımcı olacak yeni hizmetler ve ürünler yaratıldı.

Üretim ve satış süreçlerinde kapsamlı iyileştirmeler

Yeni kamyon ve çekici nesli, MAN için salt bir araç değildir, üretim ve satış-ta kapsamlı iyileştirmeler de içermektedir.
MAN, yeni neslin seri üretiminin başlamaya hazır olması ve 2020 sonuna kadarki geçiş döneminde daha önceki modellerle aynı zamanda sunabilmek amacıyla yatırımlar gerçekleştirdi. Örneğin sadece Münih’teki tesislerinde yaklaşık 100 milyon avro yatırım yaptı. Orada, kapsamlı yeni kamyon nesilden ve eski TG serisinden günde 500 adete kadar kamyon kabini üre-tilmektedir
85 milyon avroya çıkan ek yatırım ise, artan kabin üretimini hiç sorunsuz karşılayabilecek ana fabrikanın yeni kabin boya atölyesine yapıldı. Bu fabri-ka, Avrupa’nın en gelişmiş teknolojili ve çevre dostu fabrikalarından birisidir ve MAN’ın kendini başarmaya adadığı “yeşil fabrikaya” doğru atılmış bir başka adımdır.

TGL ve TGM serilerinin üretim hattından çıkmaya devam ettiği Avustur-ya’nın Steyr kentindeki fabrikadaki yeni ve son teknoloji boya atölyesi de hizmete girdi. Tüm MAN üretim ağı için bütün plastik eklemeler, gelecekte sadece burada yapılacak.

MAN, yeni kamyon nesli ile, üretimin yanı sıra sunum sürecini de yeniden yapılandırdı. Bunun temelinde, yeni konfigürasyon süreçlerinde ve araçla-rında kendisini gösteren, üretim mantığındaki temel yöntem değişikliği yat-maktadır. Arz yaratırken buradaki anahtar düşünce; müşterinin bireysel taşımacılık görevini en öne yerleştirmektir. Bu da, tamamen entegre kam-yon ve çekici serisi, Satış Sonrası hizmetleri, finansal ve dijital hizmetlerle birlikte pazarla ve müşteriyle daha uyumlu bir portföy ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla konfigürasyon ve arz süreci, sadece daha hızlı olmakla kalma-yıp, aynı zamanda müşterinin taşımacılık görevi için mükemmel aracı bir araya getirirken yararlanabileceği yüksek düzeyde bir esneklik de sağla-maktadır.

Yeni MAN kamyon ve çekici nesli – sayılarla proje

Yeni MAN kamyon ve çekici nesli, firmanın 20 yıl içinde yaptığı en iddialı proje konumunda:
Proje için 12.000.000 çalışma saati harcandı
Pazara sunulmasına kadar 4.000.000 kilometre test sürüşü yapıldı
2.800.000 satır kod yazıldı
Yeni araç tasarımı için 167.000 çalışma saati harcandı
Yaklaşık 22.000 yeni kalem tüm birimlere entegre edildi
3.000 kabin rengi standart olarak sunuldu
2.100 MAN çalışanı projeye direkt dâhil oldu
Yeni MAN kamyon ve çekici nesli için 8 farklı boyutta kabin sunuldu
Yüzde 8’e kadar daha az yakıt tüketimi sağlandı
4 Seri: TGX, TGS, TGM ile TGL
1 Ekip: 36.000 MAN Truck & Bus çalışanı

MAN’ın yeni nesil kamyon ve çekici portföyü:
her uygulama için doğru çözümler sunuyor

MAN, yeni nesil kamyon ve çekicilerini geliştirirken sürekli olarak sürücülere ve ulaştırma görevlerine odaklandı. Sonuç, her ulaştırma görevini en uygun biçimde yerine getiren bir ürün portföyü oldu.

• 7.5 tondan 41 tona TGL, TGM, TGS ve TGX model serisi
• Sekiz farklı yeni kabin
• Her sektör için doğru şasi

Her ulaştırma görevinin kendine özgü güçlükleri vardır. Uluslararası uzun yol taşımacılığında bir kamyon ya da çekici, sadece yakıt tasarrufu ve rahat, yormayan sürüş için ergonomik operasyon değil, aynı zamanda dinlenme ve uyuma alanı için de uygun bir konsept sunmalıdır. Bu, sürücülerin molalarda ideal şekilde tazelenmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü onlar, ancak tamamen dinlendiklerinde kamyonlarını trafikte güvenli çevre dostu bir şekilde sürmeye odaklanabilirler. Trafik sıkışıklıklarında yarı otomatik sürüş ya da dönüş yardımı özelliği gibi yardım sistemleri, ek destek sağla-maktadır. Operatörler için güvenlik, sadece uzun yolda değil, inşaat sahala-rında ve dağıtım ağlarında da kilit önemdedir. İyi görüş ve önemli sürüş bilgilerinin en uygun şekilde göstergelerde yer alması, şehiriçi sürüşlerde, zorlu inşaat sahalarında ya da hüner isteyen teslimat noktalarında hayati önem taşımaktadır. Şehiriçi dağıtım taşımacılığının günlük rutininin bir par-çası olarak ya da belediye hizmetlerini yerine getirirken araç kabinine sık sık girip çıkmanın ergonomisi de, bir başka kilit özelliktir. İster üç yana devirmeli damper ya da kaydırılabilir damper, isterse frigo kasa veya çöp toplama aracı olsun yerine getirilecek taşımacılık görevi için doğru gövdeyi seçmek de önemlidir. Çünkü araç şasisi, en faydalı teknik ve elektronik arayüzleri sunmalıdır. Özellikle, uygun güç aktarma organları tasarımı, sürücü ve aracın taşımacılık görevini randımanlı ve göreve uygun bir şekilde yerine getirmesini garantilemekte kilit önemdedir. MAN, her seferinde en uygun çözümü sunmak amacıyla yeni ürün gamını, farklı taşımacılık sektörlerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşılan görevleri yerine getirebilmek amacıyla modüler formda tasarladı.

Çeşitli ürün portföyü: Her görev için doğru kamyon

Test edilip onaylanmış olanı sürdürmek ve uygun olduğunda daha iyi bir hale getirmek, MAN’ın bilinen model serileri temelinde yükselen yeni nesil kamyon ve çekicilerinin arkasındaki temel düşüncedir. Uzun yol ve ağır yük taşımacılığı halen, geniş, uzun ve yüksek sürücü kabinleriyle tanınabilecek yeni MAN TGX modelleriyle yapılmaktadır. Daha önce olduğu gibi, yeni MAN TGX de üç farklı motor seçeneğiyle gelmektedir: 640 beygir gücüne kadar çıkabilen sınıfının en güçlüsü MAN D38,430 ila 510 beygir gücü sunan orta sınıf MAN D26,hafif uzun yol taşımacılığı için 330 ila 400 beygir gücü arasındaki MAN D15.TGX için klasik 4×2 ve 6×2 yarı-römork çekiciler ve şasi ünitelerinin yanı sıra, ağır taşımacılık operasyonları için popüler seçim olan 6×4 ve 8×4 se-çenekleri de mevcuttur.

4×2 çekici isteğe bağlı olarak, asfaltsız yüzeylerde ek yol tutuş sağlayan hidrostatik ön aks tahriki, MAN HydroDrive ile birlikte sipariş verilebilir. MAN TGX, bu çeşitlilik ile 18 tondan 41 tona kadar azami yüklü araç ağırlığı ara-sında seçenekler sunmaktadır. Ağır görev uygulamaları için 250 ton azami yük katar ağırlığı da bulunmaktadır.

Yeni MAN TGS’nin hedefi ise, daha önce de olduğu gibi ağır iş inşaat aracı, dağıtım ve belediye hizmet sektörleridir. Bu modelin serileri, dar kabinleri ile bilinmektedirler. Çünkü tipik uygulamalarda, hem boş araç ağırlığı, hem de iyi görüş kilit önemdedir. Motor olarak ise MAN TGS ile 330’dan 510 beygir gücüne uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan D26 ya da D15 motorunu sunmaktadır. Geniş seçenek yelpazesi, çekiş düzenine gelince MAN TGS’yi aslanların kralı yapmaktadır. Çekici ya da şasi şasi kamyon olarak 4×2 ve 6×2, geniş bir sektör yelpazesi için klasik 6×4, 8×2 ve 8×4, ya da 4×4, 6×6, 8×6 veya 8×8 olarak zorlu araziler için yapılandırılmış tüm tekerlerden çekişli zengin seçenekler bulunmaktadır. Eğer araç öncelikle asfalt yollarda kullanılıyor ve fazladan yol tutuş sadece arada sırada gerekiyorsa, MAN HydroDrive 2-, 3-, ya da 4- akslı bir MAN TGS ile birleştirilebilir. Böylesi değişken düzenlemelerle, yeni MAN TGS’nin azami yüklü ağırlığı 18’den 41 tona kadar değişmektedir.

MAN’ın yeni nesil hafif ve orta tonaj yelpazesi, TGL ve TGM’den oluşmak-tadır. Bu segmentte ise kısa, uzun, yataklı yüksek ve çift-kabin olmak üzere dört yeni dar kabin seçeneği bulunmaktadır. Çift-kabin, inşaat sanayii, be-lediye hizmetleri ve acil durum hizmetleri için kullanılmaktadır. Yeni TGL, D08 motorunun 4 silindirli versiyonuyla birlikte 7.5 tondan 12 tona uzanan bir yelpazeyi kapsamaktadır. Eğer 160’tan 220’ye uzanan beygir gücü yetersiz kalırsa TGL, 6 silindirli 250 beygir gücündeki D08 motoru ile de donatılabilir. Bu aynı zamanda, MAN TGM yelpazesini 320 beygir gücüne çıkan 6 silindirli D08’e kadar uzatan temel motordur. Yeni MAN TGM’nin tonaj yelpazesi, yeni MAN TGL’nin durduğu yerden başlamakta, 12, 15 ve 18 tonlardan 26 ton azami yüklü ağırlığa kadar uzanmaktadır. MAN TGL sade-ce 4×2 versiyonlarında tek başına varken MAN TGM, 6×2, 6×4 ve 4×4 te-kerlek seçeneklerini sunmaktadır. Bu da yeni TGM’yi sadece orta ağırlıktaki kara dağıtım ulaştırması ve kent lojistiği için değil, inşaattaki çoğu uygulama, belediye hizmetleri ve itfaiye için de çekici kılmaktadır.

Yeni kabinler: çeşitlilik anahtardır

MAN yeni kamyon neslinde en az sekiz farklı kabin sunmaktadır. En fazla alan GX, GM ve GN olarak adlandırılan üç geniş kapasiteli kabin tarafından sağlanmaktadır.
2.44 metrelik dış genişliği ile GX ve GM, uluslararası uzun yol taşımacılığı için mükemmel seçimdir. Yatak altındaki depolama alanı, içeriden de erişi-lebilen iki dış depolama kutusu, depolama bölmeleri ve ön camın üzerindeki tavan depolama üniteleri, bagaj için fazlasıyla alan sağlamaktadır. En yük-sek tavan seçeneği ile GX kabini, 355 litreye kadar saklama alanı sunmak-tadır. GB kabininin, alçak motor tüneli sayesinde 1.87 metrelik bir baş yük-sekliği varken, GX’de ise bu yükseklik 2.07 metreye kadar çıkmaktadır. Sürücüler, olağanüstü hareket serbestliği, havadar iç ortam ve üst düzey konfor sağlayan iki en geniş kabin çeşidi ile yollarda olmaktan gerçekten mutlu olacaklar. Yüksek kalite panjurlu çerçeveleriyle rahat yataklar ve etkin kabin ses izolasyonu da, en dinlendirici uykuyu ve en faydalı dinlenmeyi garanti etmektedir.

Geniş kapasite kabin seçeneklerinden üçüncüsü, GN ise GM ve GX kabin-lerindeki yüksek düzey konforu aynen sunmaktadır. Farklı bir dizi sektöre de özel uygulamaları için net faydalar sağlayan tavan yüksekliği ile diğerle-rinden ayrılmaktadır. Bu uygulamalara örnek, silolar, tanker gövdeler ve yarı-römorklarla hassas yüklerin taşımacılığını içermektedir. Otomobil taşı-yıcıları gibi bazı gövde üniteleri, alçak kabin üzerinde uzanmaktadır. GN, alçak motor tüneli sayesinde, aynı şekilde, 1.57 metrelik baş yüksekliği ile olağanüstü hareket serbestisi sunmaktadır. GX ve GM versiyonları gibi, yüksel kaliteli latalı rahat yatak konforlu bir uykuyu ve en kaliteli dinlenmeyi garanti etmektedir.
İnşaat sanayiinde, kentsel dağıtım lojistiği, tanker ve silo taşımacılığı, en uygun görüş alanı ve hafiflik, hayati önem taşımaktadır. Sık teslimat durak-larına uygun, ergonomik giriş ve çıkışlar da çok önemlidir. MAN, özellikle bu tür ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla MAN, yeni nesil TGL, TGM ve TGS serileri için yeni 2.24 metrelik dar kabinler geliştirdi.

2.24 metre genişliği ile yeni FM kabini, hafif ve kompakt tasarım ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak benzer uzunluk ve aynı yüksek tavan ile GM kabini yüksek talepleri karşılamakta ve uyku rahatlığını sağlamaktadır. FM kabini, yoğun-ticari yüklü ulusal uzun mesafe taşımacılık operasyonları gibi alanlar için idealdir. GM ve GX kabinleri gibi, FM’de de içeriden ulaşılabilir dış de-polama kutularının yanı sıra sayısız depolama bölümü ve ön camın üzerinde tavan depolama ünitesi bulunmaktadır.
Yeni alçak FN kabini, sürücülerin ve operatörlerin ara sıra bir gecelik ko-naklamalar için yüksek kaliteli latalı yüksek tavan gerektirmeyen rahat ya-tağa, yüksek konfor standartlarına ve bol depolama alanına ihtiyaç duyulan uygulamalar için kullanılabilir.

Daha önce olduğu gibi, yeni NN kabini, yeni MAN TGS için en fazla tercih edilen seçenek olacaktır. İnşaat sanayiinde tipik uygulamalar damperli kamyonlar ve transmikserler dir. Bu kabin, kompakt 1.88 metre uzunluğuna rağmen, koltukların arkasında iş kıyafetleri ve gereçleri için yeterli alan sağ-lamaktadır. Sol çamurluk üzerinde bir yürüme platformu ve tavanda tutaca-ğı olan opsiyonel giriş merdiveni, kabin arkasındaki kargo alanının güvenli ve uygun şekilde kontrol edilmesine de olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda tasarımın tipik özelliği olarak çok güçlü yeni orta yükseklikte ya da yüksek şasili kabinler üç parçalı çelik tampona sahiptirler. Parçalar, büyük çarpışma hasarı olsa bile bölümlerde yenilenebilir niteliktedir. Merdiven ünitesinin esnek şekilde monte edilmiş, ağır etkilere hasarsız dayanabilmeleri için kaplamalarla güçlendirilmiş alt basamakları, bir diğer uygulama rahatlığıdır.

Yeni TGL ve TGM serileri, 2.24 metrelik dış genişliği ve 1.62 metrelik dış uzunluğu olan CC Cab’ı da kapsamaktadır. CC Cab, kompakt tasarımına karşın, yeni jenerasyonun diğer kabinleriyle aynı düzeyde ergonomi sun-maktadır ve kullanıcı dostudur. Dağıtıcılar, inşaat ya da belediye hizmetleri dâhil olmak üzere birçok sektördeki sürücüler, bu kabindeki düşük giriş yüksekliğinden ve geniş açılan kapılardan keyif almaktadır.

Yeni neslin en uzun kabini olan çift-kabin, ek yolcular için de bolca alan sağlamaktadır. DN olarak adlandırılan yeni dört kapılı çift-kabin, rahat dört koltuklu sırası ve önde iki ya da üç koltuğu sayesinde araç gereçleriyle bir-likte yedi kişiye kadar rahat bir kapasite sunmaktadır. Aynı zamanda, arka sıradaki altları da dâhil olmak üzere bol depolama alanı yer alıyor. Bu özel-likler çift-kabin, ticaret, belediye hizmetleri ve acil durum hizmetleri için ideal kılmaktadır.

Tags: , , , ,

0 Comments

Leave a Comment

Kategoriler